Regulamin

 1.Introduction

Witamy w CRAFTAZ

Na tej stronie znajdziesz warunki, na jakich możesz korzystać z naszych witryn: craftaz.co.uk, craftaz.eu, craftaz.fr, craftaz.it, craftaz.es, craftaz.es, craftaz.fr, craftaz.pl, craftaz.nl , czy jako zarejestrowany użytkownik czy gość. Przeczytaj uważnie przed użyciem.

Korzystając ze strony, akceptujesz warunki i zgadzasz się ich przestrzegać. Jeśli ich nie akceptujesz, nie korzystaj z witryny.

2. kim jesteśmy

Craftaz jest obsługiwany przez Narizaonline, brytyjską spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Anglii.

Numer firmowy 11245693

Numer VAT: GB 363656966

Numer identyfikacyjny VAT: 363 6569 66

3. Korzystanie z Witryny

Masz pozwolenie na tymczasowe korzystanie ze strony, ale możemy wycofać lub zmienić naszą usługę w dowolnym momencie bez powiadomienia Cię i bez ponoszenia prawnej odpowiedzialności wobec Ciebie.

Wszystkie kody identyfikacyjne, hasła i inne informacje dotyczące bezpieczeństwa należy traktować jako poufne. Jeśli uważamy, że nie zachowałeś poufności, możemy wyłączyć wszelkie informacje bezpieczeństwa (w tym hasła i kody).

Zgadzasz się przestrzegać naszej polityki dopuszczalnego użytkowania https://craftaz.co.uk/pages/privacy-policy.

Jeśli pozwalasz komukolwiek innemu na korzystanie z naszej strony, musisz najpierw przeczytać te warunki i przestrzegać ich.

Korzystaj z witryny wyłącznie zgodnie z prawem i niniejszymi warunkami. Jeśli tego nie zrobisz, możemy zawiesić Twoje użycie lub całkowicie je zatrzymać.

Często aktualizujemy witrynę i wprowadzamy w niej zmiany, ale nie musimy tego robić, a materiały w witrynie mogą być nieaktualne. Żaden materiał w witrynie nie zawiera porad i nie należy na nich polegać. Wykluczamy wszelką odpowiedzialność prawną i koszty polegania na tej witrynie przez kogokolwiek.

Postępujemy zgodnie z naszą polityką prywatności podczas przetwarzania informacji o Tobie. Możesz przeczytać naszą politykę na naszej stronie z polityką prywatności.

Korzystając ze strony, zgadzasz się na przetwarzanie tych informacji i potwierdzasz, że podane przez Ciebie dane są dokładne.

Jeśli zamówisz u nas towary lub usługi za pośrednictwem tej strony, Twoje zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie z naszymi Warunkami Dostaw, które możesz przeczytać na tej stronie. 

4. Prawa własności intelektualnej

Jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej do witryny (na przykład praw autorskich i wszelkich praw do projektów) oraz wszelkich materiałów na niej zamieszczonych. Są chronione prawem autorskim.

Możesz wydrukować jedną kopię i pobrać fragmenty dowolnej strony w witrynie do użytku osobistego, ale nie do użytku komercyjnego bez naszej licencji. Nie wolno niczego zmieniać ani wykorzystywać żadnych ilustracji, nagrań wideo, audio lub zdjęć niezależnie od towarzyszącego im tekstu.

Jeśli naruszysz te warunki, utracisz prawo do korzystania z naszej witryny i będziesz musiał zniszczyć lub zwrócić wszystkie wykonane kopie.

 

5. Nasza odpowiedzialność prawna wobec Ciebie

Nie gwarantujemy dokładności materiałów na naszej stronie. W miarę możliwości prawnych wyłączamy odpowiedzialność prawną za:

Wszelkie straty wynikające z korzystania z naszej witryny

Utrata dochodu, zysku, biznesu, danych, umów, wartości firmy lub oszczędności.

 

Wykluczamy również, w zakresie, w jakim jest to prawnie możliwe, wszelkie warunki i gwarancje lub obietnice dorozumiane przez prawo lub ustawy.

Nie wykluczamy odpowiedzialności prawnej za śmierć lub obrażenia ciała w wyniku naszego zaniedbania lub odpowiedzialności prawnej za oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd, ani za cokolwiek innego, gdzie wykluczenie nie jest dozwolone przez prawo.

 

6. Przesyłanie do naszej Witryny

Jeśli kontaktujesz się z innymi użytkownikami naszej witryny lub przesyłasz do niej materiały, musisz przestrzegać naszej polityki dopuszczalnego użytkowania, która określa standardy użytkowania. Zgadzasz się zwrócić nam wszelkie koszty lub wydatki, które poniesiemy w wyniku naruszenia tego warunku.

Przesłane przez Ciebie materiały będą traktowane jako niepoufne i nie będące własnością. Oznacza to, że możemy go kopiować, rozpowszechniać i pokazywać innym osobom w dowolnym celu. Zgadzasz się, że jeśli ktoś twierdzi, że jest właścicielem materiału lub twierdzi, że narusza jego prawa, możemy podać mu Twoją tożsamość.

Nie będziemy prawnie odpowiedzialni przed nikim za dokładność materiałów, które przesyłasz do witryny, i możemy je usunąć w dowolnym momencie, jeśli uznamy, że nie są zgodne z naszymi zasadami dopuszczalnego użytkowania.

 

7. Przestępstwa komputerowe

Jeśli zrobisz coś, co jest przestępstwem zgodnie z prawem zwanym Computer Misuse Act 1990, Twoje prawo do korzystania z witryny wygasa natychmiast. Zgłosimy Cię do odpowiednich władz i podamy Twoją tożsamość.

Przykłady niewłaściwego użycia komputera obejmują wprowadzanie wirusów, robaków, koni trojańskich i innych technologicznie szkodliwych lub niszczących materiałów.

Nie wolno próbować uzyskać dostępu do naszej witryny lub serwera ani żadnej podłączonej bazy danych ani dokonywać żadnego „ataku” na witrynę. Nie będziemy prawnie odpowiedzialni za jakiekolwiek szkody spowodowane przez wirusy lub inne szkodliwe materiały, które dostaniesz za pośrednictwem naszej witryny.

 

8. linki do naszej witryny

Masz prawo do umieszczenia linku prawnego do strony głównej naszej witryny ze swojej witryny internetowej, jeśli zawartość Twojej witryny spełnia standardy naszej polityki dopuszczalnego użytkowania. W każdej chwili możemy cofnąć to zezwolenie.

Nie możesz sugerować żadnego poparcia przez nas lub współpracy z nami, chyba że uzgodnimy na piśmie.

 

9. Linki z naszej witryny

Linki z naszej platformy witryn do innych witryn służą wyłącznie do celów informacyjnych. Nie kontrolujemy ich i nie bierzemy odpowiedzialności za inne strony internetowe lub znalezione na nich materiały, ani za jakiekolwiek straty, jakie ponosisz z ich używania.

 

10. Odmiana

Od czasu do czasu zmieniamy te warunki i musisz je sprawdzać pod kątem zmian, ponieważ są one dla Ciebie wiążące.

 

11.Znak handlowy

Craftaz to nasz zarejestrowany w Wielkiej Brytanii znak towarowy.

 

12. Prawo właściwe

12.1 Strony dołożą wszelkich starań, aby negocjować w dobrej wierze i rozstrzygać wszelkie spory, które mogą wyniknąć z niniejszej Umowy lub mieć związek z niniejszą Umową lub jakimkolwiek jej naruszeniem.

12.2 Jeżeli jakikolwiek spór nie może zostać rozstrzygnięty polubownie w drodze zwykłych negocjacji między Stronami lub jedna ze Stron lub obie Strony są lub nie chcą zaangażować się w ten proces, każda ze Stron może zaproponować drugiej Stronie na piśmie podjęcie ustrukturyzowanych negocjacji z pomocą w pełni akredytowany mediator przed wniesieniem sprawy do sądu.

12.3 Jeśli Strony nie są w stanie uzgodnić mediatora lub jeśli uzgodniony mediator nie jest w stanie lub nie chce działać, a mediator alternatywny nie może zostać uzgodniony, każda ze stron może w ciągu 14 dni od daty poznania dowolnego zdarzenia zwrócić się do LawBite wyznaczyć mediatora w ramach procedury mediacji LawBite.

12.4 W ciągu 14 dni od wyznaczenia mediatora (za obopólną zgodą Stron lub przez LawBite zgodnie z ich procedurą mediacyjną) Strony spotkają się z mediatorem w celu uzgodnienia procedury, która zostanie przyjęta dla mediacji, chyba że uzgodniono inaczej między stronami a mediatorem.

12.5 Wszystkie negocjacje związane z danym sporem (-ami) będą prowadzone z zachowaniem poufności i bez uszczerbku dla praw Stron w dalszym postępowaniu.

12.6 Jeżeli Strony uzgodnią rozstrzygnięcie sporu w drodze mediacji, umowa zostanie zredukowana do formy pisemnej i po podpisaniu przez należycie upoważnionych przedstawicieli obu Stron będzie dla nich ostateczna i wiążąca.

12.7 Jeżeli Strony nie rozstrzygną sporu (sporów) w ciągu 60 dni (lub w dłuższym terminie, jaki może uzgodnić między Stronami) od wyznaczenia mediatora lub jeśli jedna ze Stron wycofa się z procedury mediacji, wówczas każda ze Stron może skorzystać z dowolnego prawo do dochodzenia zadośćuczynienia w drodze arbitrażu przez arbitra wyznaczonego przez LawBite zgodnie z Zasadami Programu Arbitrażowego LawBite.

12.8 Żaden spór nie ma wpływu na bieżące zobowiązania Stron wynikające z Umowy.

12.9 Sądy angielskie mają jedyne prawo do rozpatrywania roszczeń związanych z naszą witryną, a wszystkie spory podlegają prawu angielskiemu.

 

13. skontaktuj się z nami

Napisz do nas na contact@craftaz.co.uk, aby skontaktować się z nami w sprawie jakichkolwiek problemów.

Warunki dostawy towarów do Konsumentów

 1.Introduction

Są to warunki, o których mowa w Twoim zamówieniu („Zamówienie”), abyśmy mogli dostarczyć Ci dowolny produkt dostępny w naszej witrynie internetowej („Towary”).

Opisują warunki, na jakich sprzedamy Ci towar. W szczególności musimy dostarczyć właściwy towar we właściwe miejsce w uzgodnionym czasie w dobrym stanie i wyjaśniają one naszą odpowiedzialność prawną, jeśli nie spełnimy tych standardów.

Wyjaśniają również, że musisz zapłacić nam prawidłową cenę i kiedy prawna własność towaru przechodzi z nas na Ciebie. Kwestie te są ważne ze względów ubezpieczeniowych i związanych z ryzykiem, dlatego dołączyliśmy również klauzulę wyjaśniającą sytuację, jeśli towary są uszkodzone lub opóźnione z przyczyn niezależnych od nikogo (w tym przyczyn naturalnych).

To wprowadzenie ma na celu przedstawienie ogólnych warunków, ale nie jest częścią samych warunków. 

2. Umowa

2.1 Zamówienie jest Twoją ofertą zakupu od nas towarów na niniejszych Warunkach i musisz upewnić się, że Zamówienie (i wszelkie wymagane normy lub wymiary lub specyfikacje Towarów, które stanowią część Twojego Zamówienia) są prawidłowe.

2.2 Kiedy wysyłamy Ci pisemną akceptację, masz z nami wiążącą umowę, której częścią są niniejsze Warunki.

2.3 Umowa stanowi całość naszej umowy. Żadne wcześniejsze oświadczenia ani oświadczenia, które złożyliśmy do Ciebie, nie stanowią części umowy, chyba że są w niej zapisane. Obejmuje to próbki, rysunki, reklamy, katalogi i inne materiały promocyjne lub opisowe.

2.4 Jeżeli przedstawiliśmy Państwu ofertę cenową na towary, jest ona ważna tylko przez 30 dni od daty wystawienia. Nie jest to oferta sprzedaży towarów.

2.5 Jeżeli którekolwiek z nas musi przekazać drugiemu powiadomienie w ramach umowy („Zawiadomienie”), Zawiadomienie musi zostać przekazane prawidłowo, aby było skuteczne. Punkt 9.4 wyjaśnia, w jaki sposób przekazać właściwe Powiadomienie.

2.6 Zapewnimy, że przed zawarciem Umowy między nami a Tobą otrzymamy lub udostępnimy Ci następujące informacje, chyba że takie informacje są już oczywiste z kontekstu transakcji:

2.6.1 Główne cechy Towarów;

2.6.2 Nasza tożsamość i dane kontaktowe;

2.6.3 Całkowita Cena za Towary, w tym podatki lub, jeśli charakter Towarów powoduje, że Cena nie może być obliczona z góry, sposób, w jaki zostanie obliczona;

2.6.4 Tam, gdzie ma to zastosowanie, wszystkie dodatkowe opłaty za dostawę lub, jeśli takich opłat nie można z góry obliczyć, sposób ich obliczenia;

2.6.5 Tam, gdzie ma to zastosowanie, ustalenia dotyczące płatności, dostawy i terminu, w jakim zobowiązujemy się do dostarczenia Towarów;

2.6.6 Nasze zasady rozpatrywania skarg;

2.6.7 Zapewnimy, że są Państwo świadomi naszego prawnego obowiązku dostarczania towarów, które są zgodne z Umową;

2.6.8 Tam, gdzie ma to zastosowanie, szczegóły dotyczące usług posprzedażnych i gwarancji handlowych;

2.6.9 Tam, gdzie ma to zastosowanie, funkcjonalność, w tym odpowiednie techniczne środki ochrony, treści cyfrowych; i

2.6.10 Tam, gdzie ma to zastosowanie, wszelka odpowiednia kompatybilność treści cyfrowych ze sprzętem i oprogramowaniem, o której wiemy lub możemy racjonalnie oczekiwać, że będziemy wiedzieć. 

3. Towary

3.1 Towary są opisane na naszej stronie internetowej, w naszym katalogu i dołączone do zamówienia.

3.2 Jeśli towary zostały wyprodukowane na Twoje życzenie lub zgodnie z jakąkolwiek dostarczoną przez Ciebie specyfikacją, pokryjesz wszystkie wydatki, straty i koszty, które poniesiemy w związku z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko nam z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej innej osoby. Ma to zastosowanie nawet po wygaśnięciu niniejszej umowy i obejmuje wartość wszelkich szkód, które sąd nakazuje nam zapłacić.

3.3 Możemy zmienić dowolną z naszych specyfikacji lub dowolną specyfikację, którą dostarczyłeś, jeśli jest to konieczne, aby zachować zgodność z jakimikolwiek przepisami. 

4. Dostawa Towarów

4.1 Przy każdej dostawie towaru otrzymasz od nas dowód dostawy. Będzie zawierać datę zamówienia, numer referencyjny zamówienia, rodzaj i ilość towarów, instrukcje przechowywania oraz saldo zamówienia, jeśli dostarczamy towary w partiach.

4.2 W przypadku niektórych towarów po dostawie odbieramy od Państwa opakowania na nasz koszt. W takim przypadku wyjaśnimy zasady odbioru paczki na dowodzie dostawy i musisz ich przestrzegać.

4.3 Dostarczymy Ci towar w ciągu 5-7 dni roboczych od wysłania Ci Zawiadomienia, że ​​jest gotowy. Jednak terminy dostaw są przybliżone, a czas dostawy nie jest gwarantowany. Dostawa zostanie zrealizowana, gdy towar zostanie dostarczony pod adres dostawy podany w zamówieniu lub zostanie odebrany przez Ciebie.

4.4 Jeśli nie odbierzesz lub nie zaakceptujesz dostawy towarów w ciągu 7 dni od daty naszego Zawiadomienia, przyjmuje się, że dostawa została przez nas zakończona o godzinie 9:00 7 dnia po dacie Zawiadomienia. Następnie będziemy przechowywać towary i pobierać opłaty za wszystkie koszty przechowywania i powiązane koszty (w tym ubezpieczenie) do momentu faktycznej dostawy. Jeśli nadal nie odebrałeś dostawy po 14 dniach, możemy sprzedać towary (lub niektóre z nich), w takim przypadku zapłacimy Ci nadwyżkę ceny sprzedaży w stosunku do ceny, którą jesteś nam winien (pomniejszony o nasze przechowywanie i sprzedaż koszty). Jeśli cena sprzedaży będzie niższa od ceny, którą jesteś nam winien, obciążymy Cię brakiem.

4.5 Jeśli nie dostarczymy towaru, nasza odpowiedzialność prawna wobec Ciebie będzie ograniczona do Twoich kosztów uzyskania zamiennika podobnego typu i jakości po najniższej dostępnej cenie pomniejszonej o cenę towaru. Nie będziemy prawnie odpowiedzialni wobec Ciebie za niedostarczenie, jeśli przekażesz nam nieodpowiednią dostawę lub inne instrukcje dotyczące dostawy.

4.6 Możemy dostarczyć towar partiami. Jeśli to zrobimy, każda rata będzie stanowić odrębną umowę z własną fakturą i ustaleniami dotyczącymi płatności. Jeśli rata jest opóźniona, nie możesz anulować innych rat z powodu opóźnienia.

4.7 Jeśli odmówimy dostarczenia towaru, możesz potraktować Umowę jako wygasłą, a my zwrócimy Ci pieniądze bez zbędnej zwłoki. Alternatywnie możesz zamiast traktować Kontrakt jako wygasłą, określić nowy czas lub okres dostawy. Jeśli nadal nie będziemy dostarczać Towarów, możesz uznać Umowę za wygasłą, a my zwrócimy Ci pieniądze bez zbędnej zwłoki.

5. obietnice

5.1 Chcemy, abyś był zadowolony z jakości towarów, dlatego oferujemy następującą obietnicę na 3 miesiące od daty dostawy:

5.1.1 towary są takie same pod wszystkimi istotnymi względami jak ich opis. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby Towar był zgodny z ilustracjami, zdjęciami i opisami zamieszczonymi w naszej sprzedaży, na stronie internetowej, w mediach społecznościowych i literaturze marketingowej. Nie gwarantujemy jednak, że wszystkie opisy, ilustracje i / lub zdjęcia będą dokładne. Jeśli znajdziemy lub dowiemy się o jakichkolwiek błędach typograficznych, pisarskich lub innych przypadkowych błędach lub pominięciach w jakiejkolwiek literaturze handlowej i marketingowej, cennikach lub innych dokumentach, dołożymy wszelkich starań, aby skorygować takie błędy lub pominięcia tak szybko, jak to będzie uzasadnione możliwy.

5.1.2 towar jest wolny od istotnych wad;

5.1.3 towary są zadowalającej jakości;

5.1.4 towary nadają się do dowolnego określonego przez nas celu.

 

5.2 Jeśli odkryjesz, że niektóre lub wszystkie towary nie spełniają tej obietnicy, możesz je odrzucić w ciągu 14 dni od ich otrzymania za pisemnym powiadomieniem lub zażądać od nas naprawy lub wymiany, lub (jeśli nie to zrobić) zażądać od nas zwrotu ceny za wadliwy towar. Będzie to miało jednak zastosowanie tylko wtedy, gdy wykonasz następujące czynności:

5.2.1 zapewnił nam rozsądną możliwość zbadania towarów, oraz

5.2.2 zwrócił nam towar na nasz adres i na nasz koszt, na żądanie.

 

5.3 Nasza obietnica nie ma zastosowania, jeśli:

5.3.1 kontynuujesz użytkowanie towarów po powiadomieniu nas o wadzie;

5.3.2 wada powstała z powodu niezastosowania się do jakichkolwiek pisemnych lub ustnych instrukcji dotyczących użytkowania, przechowywania, instalacji lub konserwacji towarów;

5.3.3 wada powstała, ponieważ postępowaliśmy zgodnie z Twoimi instrukcjami, specyfikacjami, rysunkiem lub projektem;

5.3.4 zmieniasz lub naprawiasz towary bez uprzedniego uzyskania naszej pisemnej zgody;

5.3.5 wada jest wynikiem normalnego zużycia, zaniedbania (polegającego na braku należytej staranności), nieprawidłowych warunków przechowywania lub pracy lub celowego uszkodzenia;

5.3.6 dokonano zmian w towarze w celu dostosowania go do obowiązujących przepisów.

 

5.4 Nasza obietnica ma zastosowanie wyłącznie na podstawie tej klauzuli, ale ma również zastosowanie do wszelkich naprawionych lub zamiennych towarów, które dostarczamy.

5.5 Możesz anulować swoje zamówienie w dowolnym momencie, zanim wyślemy towar, kontaktując się z nami na piśmie.

5.6 Możesz również anulować zamówienie w ciągu 14 dni od otrzymania towaru, jeśli zostanie ono złożone u nas drogą elektroniczną. Jeśli zapłaciłeś już za towar, płatność zostanie Ci zwrócona w ciągu 14 dni od anulowania (wraz z kosztami dostawy). Zgadzasz się, że to prawo do anulowania nie ma zastosowania, jeśli zakupione towary są towarami cyfrowymi i upoważniłeś nas do pobrania tych towarów cyfrowych przed upływem takiego 14-dniowego okresu lub jeśli towary zostały spersonalizowane do użytku przez Ciebie .

5.7 Możemy anulować Twoje zamówienie w dowolnym momencie przed wysłaniem towaru w następujących okolicznościach:

5.7.1 Towar nie jest już w magazynie i nie możemy go uzupełnić (na przykład jeśli towar został wycofany); lub

5.7.2 Zdarzenie poza naszą kontrolą, określone w Punkcie 8.3, trwa dłużej niż 14 dni.

5.8 Jeśli anulujemy Twoje zamówienie zgodnie z podpunktem 5.7 i zapłaciłeś już za towar, płatność zostanie Ci zwrócona w ciągu 14 dni. Jeśli anulujemy Twoje zamówienie, anulowanie zostanie przez nas potwierdzone na piśmie. 

6. Własność i ryzyko

6.1 Ryzyko uszkodzenia towaru lub jego utraty przechodzi na Ciebie z chwilą zakończenia dostawy. (Zakończenie dostawy wyjaśniono w punktach 4.4 i 4.5.). Powinieneś upewnić się, że od tego czasu ubezpieczasz towar.

6.2 Własność towarów mija, gdy zapłaciłeś za nie w całości. Dopóki prawo własności nie przejdzie na Ciebie, nadal będziemy właścicielem towaru.

7. cena i płatność

7.1 Cena towaru jest podana w naszej akceptacji zamówienia. Nie obejmuje podatku VAT, kosztów opakowania, ubezpieczenia i transportu, za które wystawimy Ci fakturę.

7.2 Możemy podnieść cenę, powiadamiając Cię o wzroście do 7 dni przed dostawą towarów, ale tylko po to, aby wziąć pod uwagę następujące kwestie:

7.2.1 rzeczy, na które nie mamy wpływu (przykłady obejmują zmiany podatków, wahania kursów walutowych, wzrost kosztów robocizny, produkcji i / lub materiałów oraz kwestie określone w punkcie 8.3);

7.2.2 zmiany terminów dostaw lub ilości, rodzajów lub specyfikacji towarów, o które prosiłeś;

7.2.3 opóźnienie spowodowane przez Ciebie lub dostarczenie nam przez Ciebie nieodpowiednich lub niedokładnych instrukcji.

7.3 Należy w pełni opłacić naszą fakturę w ciągu 7 dni od daty wystawienia faktury. Gwarantujesz ten termin płatności. Jeśli nie zapłacisz w terminie, możemy od czasu do czasu naliczyć odsetki w wysokości 5% rocznie powyżej podstawowej stopy Banku Anglii od daty płatności do spłaty tego, co jesteś nam winien, niezależnie od tego, czy nastąpi to przed, czy po jakimkolwiek orzeczeniu sądowym. od długu, który jesteś winien. Odsetki będą naliczane codziennie i musisz je spłacić z zaległą kwotą.

7.4 Nie możesz wstrzymać jakiejkolwiek płatności należnej nam jako potrącenia, kredytu lub roszczenia wzajemnego wobec innej kwoty, którą Twoim zdaniem jesteśmy Ci winni, chyba że zezwala na to prawo. Możemy jednak odliczyć jakąkolwiek kwotę, którą jesteś nam winien, z jakąkolwiek kwotą, którą jesteśmy Ci winni.

7.5 Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić poprawność naszych cen. Ceny zostaną sprawdzone podczas realizacji zamówienia. Jeśli rzeczywista cena towarów jest niższa niż podana w zamówieniu, zostaniesz obciążony niższą ceną (chyba że niższa cena była oczywistym błędem, który mógłbyś rozsądnie rozpoznać). Jeśli rzeczywista cena towarów jest wyższa niż podana w zamówieniu, zapytamy Cię, jak chcesz postępować.

7.6 Wszystkie ceny zawierają podatek VAT. Jeśli stawka podatku VAT zmieni się między datą zamówienia a datą płatności, dostosujemy stawkę podatku VAT, który musisz zapłacić. Zmiany podatku VAT nie wpłyną na ceny, w przypadku których otrzymaliśmy już od Ciebie pełną płatność.

7.7 Nasze ceny zawierają lub nie uwzględniają kosztów dostawy. Zależy to od zamówionego produktu, adresu dostawy, wagi i rodzaju produktu. Koszty dostawy zostaną doliczone do ostatniej należnej kwoty lub przy kasie.

7.8 Wszystkie płatności za towary muszą być dokonane z góry, zanim będziemy mogli wysłać towar do Ciebie.

7.9 Akceptujemy następujące metody płatności: depozyt bankowy, karta kredytowa i / lub debetowa, Apple Pay, Google Pay.

7.10 Karty kredytowe i / lub debetowe zostaną obciążone przy składaniu zamówienia.

8. Ograniczenia naszej odpowiedzialności prawnej

8.1 Nie będziemy prawnie odpowiedzialni wobec Ciebie za jakąkolwiek utratę zysków lub jakiekolwiek straty, które, jak twierdzisz, powstały w wyniku naszej umowy z Tobą, a nasza całkowita odpowiedzialność prawna względem Ciebie z tytułu umowy nie przekroczy ceny towarów.

8.2 Niniejsze Warunki nie ograniczają naszej prawnej odpowiedzialności za śmierć, obrażenia ciała spowodowane naszą nieuzasadnioną nieostrożnością (znaną jako zaniedbanie) lub naszych pracowników, przedstawicieli lub podwykonawców, oszustwa, wadliwe produkty zgodnie z aktem prawnym znanym jako ochrona konsumentów Act 1987, naruszenie wymagań, aby nasze towary były zadowalającej jakości, nadające się do celu, pasujące do próbki lub pasowały do ​​widocznego modelu; lub jakiejkolwiek innej sprawy, której prawo nie może wykluczyć (na przykład zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z 2015 r.).

8.3 Żaden z nas nie będzie prawnie odpowiedzialny wobec drugiego za niepowodzenie lub opóźnienie w realizacji niniejszej umowy, które jest spowodowane zdarzeniem pozostającym poza naszą uzasadnioną kontrolą, którego nie mogliśmy przewidzieć lub które było nieuniknione. Obejmuje to spory przemysłowe, awarie energetyczne lub transportowe, klęski żywiołowe, wojny, terroryzm, niepokoje społeczne (takie jak zamieszki), eksplozje, awarie mechaniczne, klęski żywiołowe, umyślne uszkodzenia lub zawody przez dostawców lub podwykonawców.

8.4 Dostarczamy towary wyłącznie do użytku domowego i prywatnego, nie gwarantujemy ani nie oświadczamy, że towary nadają się do jakiegokolwiek użytku komercyjnego, biznesowego lub przemysłowego (w tym do odsprzedaży). 

9 Ochrona danych

9.1 Następująca definicja ma zastosowanie do tej klauzuli 9: Ustawodawstwo dotyczące ochrony danych: (i) chyba że i do czasu, gdy RODO nie będzie już bezpośrednio stosowane w Wielkiej Brytanii, Ogólne rozporządzenie o ochronie danych ((UE) 2016/679) i wszelkie krajowe przepisy wykonawcze, regulacje i prawo wtórne, okresowo zmieniane lub aktualizowane, w Wielkiej Brytanii, a następnie (ii) wszelkie akty prawne będące następstwem RODO lub Ustawy o ochronie danych z 1998 r.

9.2 Obydwaj, o ile jest to wymagane, zgadzamy się, że będziemy przestrzegać wszystkich obowiązujących wymagań przepisów dotyczących ochrony danych. Niniejsza klauzula 9 stanowi uzupełnienie i nie usuwa ani nie zastępuje zobowiązań strony wynikających z przepisów o ochronie danych.

9.3 Dla celów przepisów o ochronie danych jesteś administratorem danych, a my przetwarzamy dane (gdzie Administrator danych i Przetwarzający dane mają znaczenie określone w przepisach o ochronie danych).

9.4 Bez uszczerbku dla ogólności klauzuli 9.2, zapewnisz, że masz wszystkie niezbędne stosowne zgody i zauważysz miejsce grzeszne, aby umożliwić zgodne z prawem przekazanie nam Danych Osobowych na czas trwania i cele niniejszej umowy.

9.5 Bez uszczerbku dla ogólnej klauzuli 9.2 gwarantujemy i zobowiązujemy się, że w odniesieniu do wszelkich Danych osobowych przetwarzanych w związku z niniejszą umową:

9.5.1 przetwarza Dane Osobowe wyłącznie na podstawie Twoich pisemnych instrukcji, chyba że przepisy prawa któregokolwiek z krajów Unii Europejskiej lub prawa Unii Europejskiej wymagają od nas przetwarzania Danych Osobowych. W przypadku gdy podstawą przetwarzania Danych Osobowych jest prawo członka Unii Europejskiej lub prawo Unii Europejskiej, poinformujemy Cię o tym przed rozpoczęciem przetwarzania wymaganego przez te przepisy, chyba że te przepisy nam tego zabraniają.

9.5.2 zapewnić, że posiadamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony przed nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem Danych Osobowych oraz przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem Danych Osobowych.

9.5.3 zapewnić, że wszyscy pracownicy, którzy mają dostęp do danych osobowych i / lub je przetwarzają, są zobowiązani do zachowania poufności danych osobowych; i

9.5.4 nie przekazywać żadnych Danych osobowych poza EOG bez Twojej uprzedniej pisemnej zgody i upewniając się, że spełnione są następujące warunki:

9.5.4.1 Ty lub my zapewniliśmy odpowiednie zabezpieczenia w związku z transferem;

9.5.4.2 przysługujące osobie, której dane dotyczą, egzekwowalne prawa i skuteczne środki prawne;

9.5.4.3 przestrzegamy naszych zobowiązań wynikających z przepisów o ochronie danych, zapewniając odpowiedni poziom ochrony wszelkich przekazywanych danych osobowych; i

9.5.4.4 postępujemy zgodnie z rozsądnymi instrukcjami przekazanymi nam z wyprzedzeniem przez Ciebie w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych.

9.5.5 pomagać Ci na własny koszt w odpowiadaniu na każde żądanie osoby, której dane dotyczą, oraz w zapewnieniu zgodności z Twoimi zobowiązaniami wynikającymi z przepisów o ochronie danych w zakresie bezpieczeństwa, powiadamiania o naruszeniach, ocen skutków i konsultacji z organami nadzorczymi.

9.5.6 powiadomi Cię bez zbędnej zwłoki, gdy dowiesz się o naruszeniu danych osobowych

9.5.7 na Twoją pisemną prośbę zwrócić lub usunąć Dane Osobowe i kopie Danych Osobowych po rozwiązaniu umowy, chyba że prawo wymaga ich zachowania.

9.5.8 prowadzić kompletne i dokładne zapisy i informacje w celu wykazania zgodności z punktem 9.

9.6 Ty i my zgadzamy się zabezpieczyć i zachować odszkodowanie oraz bronić na własny koszt drugiej strony przed wszystkimi kosztami, roszczeniami, odszkodowaniami lub wydatkami poniesionymi przez drugą stronę, za które druga strona może stać się odpowiedzialna z powodu niepowodzenia drugiej strony lub jej pracowników lub przedstawicieli do przestrzegania któregokolwiek ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszego punktu 9

10. 

Ceny w dowolnej walucie innej niż GBP zostaną zaokrąglone w górę do najbliższej ceny kończącej się na i będą zawierać opłaty za przeliczenie. (dotyczy zmiany waluty za pomocą naszego selektora walut)

10.General

10.1 Możemy przenieść nasze prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy na inną osobę, na przykład poprzez cesję, obciążenie prawne lub podwykonawstwo naszych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, ale nie możesz robić żadnej z tych rzeczy, chyba że wcześniej zgodził się na piśmie, że możesz.

10.2 Nikt inny niż my i Ty nie może polegać na żadnych warunkach niniejszej umowy.

10.3 Zmiany umowy są wiążące tylko wtedy, gdy uzgodnimy je na piśmie, podpiszemy i przekażemy Państwu kopię.

10.4 Jeśli któryś z nas chce powiadomić drugą osobę na mocy umowy, musimy złożyć to na piśmie i albo dostarczyć, albo wysłać pocztą pierwszą klasą do siedziby drugiej strony (lub na inny adres podany w tym celu nadawcy). cel, powód). Doręczenie pocztą zostanie uznane za zakończone do godziny 9:00 drugiego dnia po nadaniu. Postanowienie to nie ma zastosowania do doręczania jakichkolwiek dokumentów w postępowaniu sądowym. Adres naszej siedziby to 28 Pytchley Street, Northampton, NN1 5QY.

10.5 Opóźnienie w wykonaniu prawa wynikającego z umowy nie pozbawia tego prawa ani żadnego innego prawa.

10.6 Zawsze jesteśmy otwarci na opinie naszych klientów i chociaż zawsze dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że Twoje doświadczenia jako naszych klientów są pozytywne, niemniej jednak chcielibyśmy usłyszeć od Ciebie, jeśli masz jakikolwiek powód do reklamacji.

10.7 Wszystkie reklamacje są rozpatrywane zgodnie z naszymi zasadami i procedurami rozpatrywania reklamacji. Reklamacje można zgłaszać pisząc na adres contact@craftaz.co.uk

10.8 Strony dołożą wszelkich starań, aby negocjować w dobrej wierze i rozstrzygać wszelkie spory, które mogą wyniknąć z niniejszej Umowy lub mieć związek z niniejszą Umową lub jakimkolwiek jej naruszeniem.

10.9 Jeżeli jakikolwiek spór nie może zostać rozstrzygnięty polubownie w drodze zwykłych negocjacji między Stronami lub jedna ze Stron lub obie Strony są lub nie chcą zaangażować się w ten proces, każda ze Stron może zaproponować drugiej Stronie na piśmie podjęcie ustrukturyzowanych negocjacji z pomocą w pełni akredytowany mediator przed wniesieniem sprawy do sądu.

10.9 Jeśli Strony nie są w stanie uzgodnić mediatora lub jeśli uzgodniony mediator nie jest w stanie lub nie chce działać, a mediator alternatywny nie może zostać uzgodniony, każda ze stron może w ciągu 14 dni od daty poznania dowolnego zdarzenia zwrócić się do LawBite wyznaczyć mediatora w ramach procedury mediacji LawBite.

10.10 W ciągu 14 dni od wyznaczenia mediatora (za obopólną zgodą Stron lub przez LawBite zgodnie z ich procedurą mediacyjną) Strony spotkają się z mediatorem w celu uzgodnienia procedury, która zostanie przyjęta dla mediacji, chyba że uzgodniono inaczej między stronami a mediatorem.

10.11 Wszystkie negocjacje związane z danym sporem (-ami) będą prowadzone z zachowaniem poufności i bez uszczerbku dla praw Stron w dalszym postępowaniu.

10.12 Jeżeli Strony uzgodnią rozstrzygnięcie sporu w drodze mediacji, umowa zostanie zredukowana do formy pisemnej i po podpisaniu przez należycie upoważnionych przedstawicieli obu Stron będzie dla nich ostateczna i wiążąca.

10.13 Jeżeli Strony nie rozstrzygną sporu (sporów) w ciągu 60 dni (lub w dłuższym terminie, jaki może uzgodnić między Stronami) od wyznaczenia mediatora lub jeśli jedna ze Stron wycofa się z procedury mediacji, wówczas każda ze Stron może skorzystać z dowolnego prawo do dochodzenia zadośćuczynienia w drodze arbitrażu przez arbitra wyznaczonego przez LawBite zgodnie z Zasadami Programu Arbitrażowego LawBite.

10.14 Żaden spór nie ma wpływu na bieżące zobowiązania Stron wynikające z Umowy.

10.15 Umowa działa zgodnie z prawem angielskim i tylko sądy Anglii i Walii będą miały prawo do rozstrzygania wszelkich sporów z niej wynikających.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres contact@craftaz.co.uk, gpdr@craftaz.co.uk